Hjem | Bloggen | Bøger | Links                                                                            Sprog: Engelsk

Kommentarer: post@finaltheories.com

Hvis du ønsker at fremme teorien om "Verdensrummets struktur og sammesætning", så fortæl andre om den - eller endnu bedre, lav et link til denne side.

Udledning af teorien | Masse og energi | Evaluering af teorien | Test af teorien

| Bevis: Den specielle relativitetsteori er forkert

Evaluering af Den Euklidiske Kosmos Teori

 

Evalueringen sammenholder teoriens resultater med mange af de observationer og måleresultater, der allerede foreligger for vores eget Univers. Denne sammenligning er gennemført, fordi en teori blandt andet skal dømmes på, hvor godt den beskriver den fysiske virkelighed som omgiver os.

 

De observationsværdier jeg holder teorien op imod, baserer sig blandt andet på den gængse Big Bang teori og Concordance Cosmology Modellen. Disse observationsværdier egner sig glimrende til at verifi-cere, om der er hold i den fremlagte teori. Det skyldes, at Lamda CDM eller The Concordance Model netop er i overensstemmelse (concordance) med de sidste nye observationer af universet.

 

Det viser sig ved evalueringen, at der ikke er nogen observationer af vores Big Bang - som for eksempel den tidlige stjernedannelse, Big Bangs netstruktur, Big Bangs tilsyneladende acceleration, mørkt stof, mørk energi, osv. - som denne afhandling ikke er i stand til at give en logisk forklaring på.

Evaluering af Den Euklidiske Kosmos
Teori

 Til toppen

 

Et gravitationelt kollaps må medføre en eksplosion

 

Kvantefeltteorien har indtil videre ikke kunnet give en fysisk forklaring på, om der er en sammenhæng imellem et Big Crunch og et Big Bang. Så hvis vi ønsker at vide hvad der hænder, må vi søge en for-klaring ved at se på vores eget Big Bang.

 

Betragter vi et lukket univers, må massen og energien på grund af gravitationskræfterne samles i sta-dig større sorte huller, som til sidst vil ende som et stort sort hul. Da rummet er euklidisk, vil stoffet ikke kunne undslippe det euklidiske rum, og da massen og energien er konstant og kvantiseret, vil sammenfaldet formodentlig først standse, når den samlede stofmængde i universet har opnået Plancktætheden, hvilket må gælde for samtlige universer i kosmos.

 

Der må derfor forekomme et Big Bang nu og da, da kosmos ellers ville være blevet reduceret til sorte huller og golde områder for uendelig længe siden. Da sorte huller desuden er de eneste objekter vi kender, som er i stand til at levere den fornødne energi til et Big Bang, er det meget sandsynligt, at et Big Bang stammer fra eksplosionen af et sort hul.

 

Teoretisk er der ikke noget i vejen for, at de større og større sorte huller kan smelte sammen, indtil de når en mulig øvre grænse for den samlede masse. Den første numeriske løsning af en direkte kollision imellem to lige store sorte huller, med samme masse, blev beregnet af Smarr i 1979, [1] - medens Matzner og andre i 1995 bestemte detaljerne for sammensmeltningen. [2]

 

Beregningen af den direkte kollision af to lige store sorte huller, viser, at når de sorte huller falder ind imod hinanden, vil de til at begynde med have hver sin begivenhedshorisont, men efter en vis tid vil de sorte huller smelte sammen og danne et stort sort hul. Når de sorte huller er smeltet sammen, vil de opfører de sig som et stort forvansket sort hul. I starten vil det sorte hul gå i svingninger, men efter-hånden som svingningerne dør ud, falder hullet til ro som et enkelt kugleformet symmetrisk sort hul. [3]

 

Det kan også beregnes, at sorte hullers masse kan adderes, hvilket indirekte kan ses af de obser-vationer, der er foretaget af sorte huller med størrelser på millioner af solmasser. [4]

 

Big Bang finder formodentlig sted, når massetætheden af det sorte hul har nået en bestemt tærskel-værdi, som formodentlig er lig med Plancktætheden, som kan skrives som

 

 

   [5]

 

 

hvor c er lysets hastighed, G er gravitationskonstanten og  er den reducerede Plancks konstant.

Med en radius på blot 6,0 x 10−16 m vil massen af et sort hul, med en massetæthed lig Plancktæthe-den, være lig med massen af vores synlige Univers, Ωb = 4,6 x1051 kg, som kan bestemmes ud fra Big Bang teorien og andre observationer. [6]

 

Men, da det tager meget lang tid at ophobe så meget masse på et sted, vil der formodentlig gå hundredvis af milliarder af år, inden det sidste gram stof tilføres det sorte hul, som får det sorte hul til at eksplodere i et Big Bang. Da områder indenfor det sorte hul vil kunne kommunikerer med hinanden ved hjælp af trykbølger, så enhver tæthedsvariation vil blive udjævnet, må det sorte hul formodes at være homogent og isotropisk, hvilket vil medvirke til, at også den efterfølgende stråling fra Big Bang får disse egenskaber. Når det sorte hul har opnået den givne tærskelværdi, må det gælde, at det sorte hul udløser en eksplosion, hvor hele massen omsættes til energi efter formlen, , og betragter vi vores eget Big Bang, vil det svarer til eksplosionen af over en milliard-milliard supernovaer.

 

Da kvantefeltteorien fastlægger den teoretisk laveste grænse for stoftætheden til Plancktætheden, kan vi konstatere, at gravitationen i et sorte hul aldrig vil kunne frembringe en singularitet, og den lokale tid vil derfor aldrig stå stille. Dette bekræfter, som vi tidligere har vist, at tiden er kontinuert. Da rum-met desuden er euklidisk, og dermed sammenhængende, medfører det, at det nye Big Bang finder sted i det eksisterende univers. Hvis Plancktætheden er den tærskelværdi det sorte hul skal indtage for at resultere i et Big Bang, må Plancktætheden også være identisk med tætheden af et Big Bang i eksplosionsøjeblikket. [5]

 

Når et sort hul eksploderer i et Big Bang, betyder det nødvendigvis ikke, at det er alt stoffet i universet, der er samlet i det sorte hul. Afhængig af universets størrelse kan der være en større eller mindre mængde stof og energi tilovers, og der vil derfor findes stof i universet, som bliver dækket af energien fra det ekspanderende Big Bang. Det kan lade sig gøre, fordi det lokale sammenfald i et Big Crunch og den efterfølgende eksplosion i et Big Bang, kun påvirker den del af universet hvor begivenheden finder sted. Når et Big Bang finder sted, vil det, på grund af den ufattelig store chokbølge, sprede det omkringliggende stof så meget, at stof og energitætheden i centret for et Big Bang, med tiden bliver lig med stoftætheden for resten af universet. Derfor vil fortætningspunktet for det næste Big Crunch sandsynligvis være forskelligt fra udgangspunktet for det sidste Big Bang.


Inden et Big Bang finder sted, må en del af universet have gennemløbet en stor del af sin livscyklus. Mange af stjernerne i det aktuelle område vil have opbrugt deres energi, og galakserne vil for længst have udtømt deres gasbeholdninger til skabelsen af nye stjerner. Desuden vil en stor del af stjernerne og galakserne være blevet opslugt af sorte huller. De områder af universet hvor stofkoncentrationen er størst, vil tiltrække de døende galakser og sorte huller, hvorved stofkoncentrationen øges yderligere, og efterhånden som strålingen ophører, vil universet i et sådant område blive stille, mørkt og koldt.


Hvis vi skal sammenligne et Big Bang med noget vi kender, er det nærmeste vi kommer det nok en Ia supernovaeksplosion. Dels fordi en Ia supernovaeksplosion finder sted, når den har nået en bestemt massetæthed og størrelse, og dels fordi en stor del af dens energi bliver spredt til alle sider i det eksisterende univers. Men, i modsætning til en supernovaeksplosion, genererer et Big Bang kun strålingsenergi.


Nye målinger af den kosmiske baggrundsstråling (KMB) kombineret med målingerne af Ia supernovaer-nes rødforskydning, samt dannelsen og udviklingen af galaksehobe, viser, at 72% af Universet består af såkaldt mørk energi (ΩΛ) og 28% består af mørkt stof og baryoner (Ωm), hvoraf det almindelige baryonisk stof i form af gaståger og stjerner (Ωb) kun udgør 4,6%. [6] Så et rimeligt bud på størrelsen af et sort hul kunne være, at et Big Bang indtræffer, når massen af det sorte hul svarer til massen af det baryoniske stof i vores eget Big Bang (Ωb).

Et gravitationelt kollaps må medføre en eksplosion


Hvis det sorte hul roterer, når en big bang finder sted, vil den "nye" energi, som frigives ved eksplosionen, også rotere.

Til toppen

Hvilke fysiske tilstande i et sort hul kan udløse et "Big Bang"

 

Når stofkoncentrationen under sammenfaldet af et sort hul bliver tilstrækkelig stor, vil kernen af det sorte hul på grund af det høje tryk og den høje temperatur bestå af quark gluon plasma, som også spredte sig i universet lige efter Big Bang. Quark gluon plasma er en stoftilstand, i hvilken elementar-partiklerne som udgør baryonisk stof er befriet fra deres stærke tiltrækning af hinanden under ekstremt høje temperaturer eller tryk. [7]

 

Men, efterhånden som tætheden bliver større under vægten af den tiltagende masse og temperaturen falder på grund af Hawking strålingen, vil det være rimeligt at antage, at der i kernen af det sorte hul vil opstå quark-degenereret stof, som er en koldere fase af quark gluon plasma. Quark-degenereret stof opstår når tætheden når op over Tolman-Oppenheimer-Volkoff grænsen. [8] 

 

Da energien ifølge varmelærens første hovedsætning ikke kan opstå eller nedbrydes, men kun omdan-nes til andre energiformer. [9] , og da energien ikke kan undslippe det Euklidiske rum, må det sorte hul til sidst nærme sig grundtilstanden, med en tæthed der ifølge kvanteteorien ikke kan blive større end Plancktætheden. Hvis tætheden oversteg denne grænse ville det betyde, at energien ikke længere var kvantiseret.

 

Grundtilstanden af et kvantemekanisk system er dets laveste energitilstand, og energien i denne tilstand er kendt som systemets nulpunktsenergi. Men, i modsætning til nulpunktsfeltet har nulpunktsenergien i et sort hul en bunden energi, som udgøres af massen. Ifølge termodynamikkens tredie lov befinder et system sig i dets grundtilstand når dets absolutte temperatur er lig med nul.

 

Mange systemer, sådan som et perfekt krystalgitter, har en entydig grundtilstand ved denne temperatur. [10] Hvis der eksisterer mere end en grundtilstand, siges kvantesystemet at være degenereret. Mange systemer har en degeneret grundtilstand, hvilket blandt andet gælder hydrogen atomet. [10] Men hvis det sorte hul ender med at befinde sig i grundtilstanden, hvad kan da udløse et Big Bang?

 

Det kan en kvantefaseovergang. En kvantefaseovergang er en faseovergang mellem forskellige kvantefaser - stoffaser ved det absolutte nulpunkt. I modsætning til den klassiske faseovergang, kan kvantefaseovergange kun finde sted ved at ændre en fysisk parameter - såsom magnetfeltet, trykket eller massen - ved en temperatur på −273,15 °C. Faseovergangen beskriver en brat ændring af grundtilstanden af et mangelegeme-system på grund af dets kvantefluktuationer. Sådanne kvantefaseovergange kan være første ordens faseovergange eller kontinuerte faseovergange, [11] hvor første ordens faseovergange indeholder latent energi, såsom masse. Under en sådan overgang, frigiver systemet en fast energimængde.

 

For at forstå kvantefaseovergange, er det nyttigt at sammenligne dem med klassiske faseovergange - også kaldet termiske faseovergange. En klassisk faseovergang beskriver forholdene omkring det kritiske punkt af et systems termodynamiske egenskaber. Det signalerer en omorganisering af partiklerne. Et typisk eksempel er faseovergangen fra vand til is. Den klassiske faseovergang er drevet af en konkurrence imellem systemets energi og entropien af dets termiske fluktuationer. Men, det klassiske system har ikke nogen entropi ved det absolutte nulpunkt og der kan derfor ikke forekomme nogen faseovergang.

 

I modsætning hertil har et kvantemekanisk system, selv ved det absolutte nulpunkt, kvantefluktuati-oner og kan derfor stadig understøtte faseovergange. Når en fysisk parameter ændre sig, kan kvante-fluktuationer drive en faseovergang fra en fase til en anden, hvilket er verificeret experimentelt. [12] En sådan kvantefaseovergang kan for eksempel være overgangen fra masse til energi, som ved et Big Bang.

Hvilke fysiske tilstande i et sort hul kan udløse et "Big Bang"Til toppen

 

Fluktuationerne i KMB må afspejle tilstedeværelsen af den "gamle" masse

 

Vi ser nu på hvad der sker, når der indtræffer et Big Bang som svarer til vores eget. Det starter med at massen der er indeholdt i det sorte hul omdannes til strålingsenergi, og der opstår en chokbølge, der svarer til milliarder af milliarder af supernovaeksplosioner, og en energimængde der svarer til alt det synlige stof, der er i Universet i dag. Denne energi vil skabe en trykbølge, der vil rive de omkringliggen-de sorte huller, de gamle udbrændte galakser og andre himmellegemer med sig. I det første 0.000001 sekund efter Big Bang vil chokbølgen bestå af mere end 1000 milliarder grader varmt kvark-gluon plasma, som er en blanding af frie kvarker, leptoner og gluoner. Men allerede efter et mikrosekund vil Big Bang have udvidet sig og temperaturen være faldet så meget, at de frie kvarker bliver indfanget af gluoner og samlet i protoner og neutroner. [13], [14]

 

I den oprindelige ildkugle vil temperaturen overstige 1012 K, og det meste af Big Bang vil bestå af strålingsenergi. Efterhånden som ekspansionen fortsætter under en stadig afkøling, vil strålingens rolle blive formindsket, og andre fysiske processer vil blive dominerende. Efter 10-5 sekund vil kvarkerne kunne danne protoner og neutroner, og efter omkring tre minutter vil temperaturen være faldet til omkring 109 K. Dette vil muliggøre sammensætningen af simple atomkerner som deuteroner (som hver består af en proton og en neutron) og heliumkerner. Dette er ikke muligt ved højere temperaturer, da kernerne straks ville være blevet sønderdelt af højenergi fotoner. Under den yderligere ekspansion vil tiden mellem kernekollisionerne stige, og forholdet mellem deuteroner og helium kerner vil stabilisere sig. [15]

 

Allerede efter det første mikrosekund bestod Big Bang af frie kvarker, leptoner og gluoner, og da kvarkerne og en del af leptonerne er i besiddelse af masse, [16] blev de tiltrukket af de sorte huller og andre massive objekter fra det "gamle" Univers. Men på grund af det intense strålingstryk som befandt sig imellem de gamle himmellegemer, blev enhver ujævnhed udvisket i strålingen fra Big Bang. Efterhånden som temperaturen faldt samlede kvarkerne sig i baryoner som hydrogen og helium kerner, og ved omkring 3000 Kelvin var temperaturen blevet så lav, at elektronerne kunne fastholdes af atomkernerne, og de første atomer kunne dannes. 

 

Fotonerne blev nu ikke længere spredt ved kollisioner med plasmaets frie elektroner, så for første gang bevægede strålingen sig uhindret gennem rummet, og baggrundsstrålingen som vi ser i dag, blev fastfrosset på dette tidspunkt. [15], [17] Det er først efter denne rekombination omkring 280.000 år efter Big Bang, [17] at de sorte huller og golde områder rigtig vil kunne sætte sit præg på baggrunds-strålingen. Efter rekombinationen vil de sorte huller og golde områder på grund af tiltrækningen af masse og energi fra Big Bang, skabe blivende fluktuationer i den kosmiske mikrobølge-baggrunds-stråling. [17], [18] Disse fluktuationer må derfor afspejle det "gamle" Univers indflydelse på baggrunds-strålingen i tiden umiddelbart efter rekombinationen.

Fluktuationerne i KMB må afspejle tilstedeværelsen af den "gamle" masse 

Til toppen

 

Den "gamle" masse må afspejles i Universets netstruktur

 

Baseret på observationer af rødforskydningen er der observeret kæmpemæssige strukturer i den del af Universet, der omfatter Big Bang, hvor galakser og galaksehobe er fordelt i net-lignende strukturer, der strækker sig over flere hundrede millioner lysår. Der er der blandt andet fundet en "Stor Væg", som er en plade af galakser, der er mere end 500 millioner lysår lang og 200 millioner lysår bred, men kun 15 millioner lysår tyk; og et af de største tomrum, der er observeret, har en diameter på omkring 230 millioner lysår. [19]

 

Forklaringen er, at når gasserne i form af brint og helium fra Big Bang ekspanderer, vil de gamle objekter i Universet tiltrække og opsluge den del af gassen der er nærmest, medens den øvrige del af gassen der har retning imod objekterne, men ikke når at blive opslugt, vil blive presset forbi dem. Den del af gassen. der bliver presset forbi objekterne, vil dermed få en større tæthed end den øvrige gas, hvorfor denne gas vil danne fortætningsspor efterhånden som den passerer de gamle objekter.

 

Betragter vi vores del af Universet, har sorte huller og andre gamle objekter - allerede i starten af rekombinationen - trukket fortætningsspor i gassen af brint og helium, der stammer fra Big Bang.

Fig. Den net-lignende struktur i vores del af Universet. [20]

Sporene af gaskoncentrationer vil danne perlekæder af fortætningspunkter for dannelsen af stjerner. Men foruden de nye fortætningsspor, vil der tillige eksistere en netstruktur fra den tidligere række af Big Bang, som har fundet sted i tidernes løb.


Fig. Krabbetågen med fortætningsspor i gassen fra supernovaeksplosionen. [21]

Bemærk ligheden mellem fortætningssporene i krabbetågen og fortætningssporene i vores del af Universet. [20]

Den "gamle" masse må afspejles i Universets netstrukturTil toppen

 

Den "gamle" masse må optræde som kim for nye himmellegemer

 

Da et Big Bang finder sted i et eksisterende univers, må de sorte huller og andre objekter fra tiden før et Big Bang, der befinder sig indenfor udbredelsesområdet af et Big Bang, virke som kim for nye stjer-ner, galakser, pulsarer og kvasarer. [22] Tyngdefelterne fra de sorte huller og de gamle udbrændte galaksestrukturer fra det "gamle" Univers, der har overlevet strålingstrykket, kan nu afbøje og indfange det nydannede brint og helium, som vil søge hen imod massecentrene, under dannelse af de første lysende objekter, som derfor udvikler sig eksplosivt. For eksempel opstod de første stjerner, allerede 200 millioner år efter Big Bang, [22], [23] og der er observeret gammaglimt, som forekommer 12,2 milliarder lysår væk! [23]

Den "gamle" masse må optræde som kim for nye himmellegemer

Til toppen

 

Den "gamle" masse som opsluges af et Big Bang, må optræde som mørkt stof

 

De sorte huller og andre gamle legemer som bliver opslugt af et Big Bang, vil ikke blot virke som katalysatorer for dannelsen af nye himmellegemer. Det gamle stof vil også optræde som såkaldt mørkt stof, i den del af rummet der er omfattet af et Big Bang. Det skyldes, at det gamle stof på trods af dets store udbredelse ikke selv er synligt, men kun indirekte giver sig til kende, ved at optræde som fortætningspunkter for nye stjerner og galakser. Det gamle stof udgør derfor centrene i disse lysende objekter.

Den "gamle" masse som opsluges af et Big Bang, må optræde som mørkt stof

Til toppen

 

Den masse der befinder sig udenfor et Big Bang, må optræde som mørk energi

 

Da et univers er ophav til og indeholder et Big Bang, ses det, at det stof i universet som ligger indenfor radius af et Big Bang, men som ikke stammer fra et Big Bang, udgør det mørke stof,  medens det stof der ligger udenfor radius af et Big Bang, men tilhører universet, udgør den såkaldt mørke energi.

 

Vi kan dele vores eget Univers op i to områder. Det område som ligger indenfor radius af vores Big Bang, svarer nogenlunde til det område vi kan se i dag, hvilket ikke er så mærkeligt, da det netop er det område af Universet, der er blevet tilført ny energi i form af brint og helium, og som derfor lyser op.

 

Massen af mørkt stof og baryoner indenfor radius af vores Big Bang, udgør cirka tre tiendedele af den samlede stofmængde (Ωm ~ 0.3). [5] Det område som ligger udenfor vores Big Bang, men som hører til vores lukkede Univers, kender vi derimod ikke størrelsen af. Men, det er det område, der er årsagen til indførelsen af den kosmologiske konstant (ΩΛ ~ 0,7), og som betegnes som mørk energi. [5]

 

Tæthedsparameteren er forholdet mellem den totale tæthed ε(t) og den kritiske tæthed εC, hvor den kritiske tæthed er den tæthed for hvilken Big Bang er fuldstændigt fladt. Tæthedsparameteren er sammensat af tæthedsparameteren for stråling Ωr, tæthedsparameteren for masse Ωm, og tætheds-parameteren for såkaldt mørk energi ΩΛ. Da tæthedsparameteren for stråling udgør langt under en procent, vil vi tillade os at se bort fra den. I dag udgør tæthedsparameteren for masse Ωm omkring 28%, hvoraf almindelig baryonisk stof kun udgør 4,6%, medens mørkt stof udgør 23%. Resten af Universet består i dag af 72% såkaldt mørk energi, ΩΛ.

 

Big Bang er i dag meget tæt på at have en flad geometri (Ω = Ωr + Ωm + ΩΛ = 1,02 ± 0,02), hvilket ses af, at tæthedsparameteren Ω(t) er meget tæt på 1. [5], [24] Grunden til denne flade geometri er netop, at Big Bang finder sted i et eksisterende univers med en omgivende tiltrækkende masse, som altid vil fastlægge den kosmologiske konstant så tæthedsparameteren bliver lig med 1.

 

Hvis Big Bang skal spredes i vores Univers, må det synlige område som svarer til Big Bang ikke være lukket, så selv ikke lys kan undslippe. Det område vi kan se, kan vi repræsentere ved en kugle med radius på 13,7 x 109 lysår med en synlig masse på cirka Mb = 4,6 x1051 kg, som ifølge observationerne svarer til 4,6% af den samlede masse. [6] Baryonerne og det mørke stof (Ωm), som ligger indenfor radius af Big Bang og som tilsammen udgør ca. 28% af den samlede masse, må da være lig med Mm = 2,8 x 1052 kg. [5] 

 

Hvis undvigelseshastigheden fra denne masse er større end lysets hastighed, c = 3 x 108 m/s, er det synlige område lukket, ellers er det fladt eller åbent. Vi sætter gravitationskonstanten G =  6,67 ×10−11 m3kg−1s−2 og radius af Big Bang lig med r, hvor

 

r = (13,7 x 109 lysår) x (lysets vandring på et år, 9,461 x 1015 m/lysår).


Vi finder da at undvigelseshastigheden er lig med:

 

                

 

hvoraf det ses, at området der dækkes af Big Bang er åbent. Det betyder, at der ikke er noget til hinder for, at Big Bang med tiden kan ekspanderer i og smelte sammen med det omgivende Univers.

 

Ekspansionen af Big Bang aftager ikke så hurtigt, som man skulle forvente ud fra den gensidige gravi-tation, som den konstaterede stoftæthed burde medføre. [25] Det skyldes, at ekspansionen af Big Bang foregår i et eksisterende Univers, som er i besiddelse af en masse, der omslutter Big Bang. Den  omgivende masse er så stor, at den med tiden vil være i stand til at kompensere for den gensidige tiltrækning af stoffet, der ligger indenfor radius af Big Bang.

 

Når massen af det sorte hul omsættes til ren energi, vil det omgivende stof på grund af stråletrykket få tilført en kinetisk energi, som i den første tid efter Big Bang vil være langt den overvejende årsag til ekspansionen. Først senere i forløbet, når den kinetiske energi er ved at ebbe ud på grund af den gensidige tiltrækning imellem stoffet, vil trækket fra det omgivende Univers rigtig kunne mærkes.Fig. Big Bang kandidat. Per definition går gravitationspotentialet mod nul, U
= 0, når vi går mod uendelig. [26]

Stoffet i det område hvor Big Crunch fandt sted, må have haft retning hen imod det gigantiske sorte hul, medens den omkringliggende masse, som siden udgør det mørke stof og den mørke energi, enten ikke er nået frem før Big Bang fandt sted, eller har haft retninger som skyldes andre forhold.

 

Big Bang kan sammenlignes med en Ia supernovaeksplosion, hvor eksplosionen netop finder sted, når den helt korrekte stoftæthed og masse er til stede. [27] Desuden eksploderer supernovaen i et eksisterende Univers, hvorved den potentialbrønd som supernovaen udgjorde, med tiden vil blive fuldstændig udjævnet. Det er præcis den samme mekanisme, som finder sted, når der indtræffer et Big Bang, bortset fra, at et Big Bang i den første tid kun efterlader strålingsenergi, medens en supernova også danner et objekt.

 

Stoffet og strålingen fra Big Bang, der bliver tiltrukket af og smelter sammen med objekterne fra det "gamle" Univers, vil give det gamle stof en impuls i den samme retning, som det nye stof besidder. Da mængden af det stof, som tiltrækkes af og smelter sammen med de gamle objekter, er afhængig af objekternes masser, vil stoffet og de sorte huller fra det "gamle" Univers få et ensartet tilskud til bevægelsesmængden væk fra centret af Big Bang. Dette tilskud til bevægelsesmængden vil være størst i den første tid efter et Big Bang. [26]

Den masse der befinder sig udenfor et Big Bang, må optræde som mørk energi


Til toppen

 

Teorien giver en forklaring på hvad der var før Big Bang

Teorien gør rede for, at der må forekomme et Big Bang nu og da, da Universet ellers ville være blevet reduceret til et stort sort hul for uendelig lang tid siden. Da kandidaterne til et Big Bang enten er et goldt område eller et sort hul, og da det kun er de sorte huller som er i stand til at levere den fornødne energi, må et Big Bang nødvendigvis stamme fra eksplosionen af et sort hul. Teorien giver dermed en forklaring på hvad der var før Big Bang og hvorfra energien kommer til et Big Bang.

Teorien giver en forklaring på hvad der var før Big Bang

Til toppen

 

Teorien giver en forklaring på hvorfor vores Big Bang er fladt


Big Bang er i dag meget tæt på at have en flad geometri (Ω = Ωr + Ωm + ΩΛ = 1,02 ± 0,02). Dette ses af tæthedsparameteren Ω(t), som i dag er meget tæt på 1. Tæthedsparameteren er forholdet mellem den totale tæthed ε(t) og den kritiske tæthed εC, som er den tæthed for hvilken Big Bang er fuld-stændig flad. [5]

 

Ifølge den foreliggende teori er det omgivende Univers ophav til og indeholder Big Bang. Da vi ikke kender fordelingen af stoffet udenfor vores eget Big Bang, kan vi ikke præcis vide hvor meget stof det drejer sig om. Men vi kan få en ide om dets størrelse ved at se på hvor meget det trækker i vores Big Bang , da den kosmologiske konstant Λ nettop er et udtryk for det gravitationelle træk, som det omgivende stof udøver på stoffet indenfor Big Bangs aktionsradius. Teorien løser dermed fladheds-problemet.

Teorien giver en forklaring på hvorfor vores Big Bang er fladt

Til toppen

 

Teorien passer med de nyeste data fra WMAP

 

Teorien passer også fint med de nyeste data fra WMAP. Disse data viser, at området der dækkes af Big Bang bliver koldere og mørkere, og at baryonisk stof nu udgør 4,6 % og mørkt stof 23 % af denne del af Universet, medens mørk energi udgør 72 %. Men da Big Bang kun var 280.000 år gammel, udgjorde baryonerne hele 12 % af stoffet i den del der er omfattet af Big Bang, mørkt stof 63 % og stråling i form af fotoner 15 % og neutrinoerne 10 %, medens den mørke energi var ubetydelig. [28]

 

Den ovenstående stof og energi sammensætning kan forklares ved, at ekspansionen vil være meget stor i den første tid efter Big Bang, og derfor fuldstændig overskygge det gravitationelle træk fra den omgivende masse. Det betyder, at den mørke energi vil være ganske ubetydelig. I tiden efter rekom-binationen vil Big Bang bidrage med baryonisk stof i form af brint og helium, samt strålingsenergi i form af fotoner og neutrinoer. Derudover vil det "gamle" Univers bidrage med det mørke stof som befandt sig i nærheden af det sorte hul. Det er derfor ikke usandsynligt, at disse gamle objekter har udgjort 63 % af stoffet, indenfor det område, der var omsluttet af det 280.000 år gamle Big Bang.

Teorien passer med de nyeste data fra WMAP

Til toppen

 

Teorien løser horisontproblemet

 

Horisontproblemet er et problem der vedrører Big Bang standard modellen. Horisontproblemet pointerer, at de forskellige områder af vores del af Universet ikke kan have været i kontakt med hinanden siden Big Bang. Det skyldes de store afstande imellem de diametralt modsatte ender af Big Bang, og fordi udvekslingen af information højst kan foregå ved lysets hastighed. Der er derfor ifølge Big Bang standard modellen ingen forklaring på hvorfor baggrundsstrålingen i de forskellige områder af vores del af Universet har præcis den samme temperatur.


      Fig. Horisontproblemet.

Ifølge den foreliggende teori er forudsætningen for at et sort hul eksploderer i et Big Bang, at stoffet overalt har opnået Plancktætheden. Det ekspanderede Big Bang må derfor være homogent og isotro-pisk fra starten. Desuden vil strålingstrykket op til tidspunktet for rekombinationen have udjævnet enhver tæthedsvariation i den kosmiske baggrundsstråling. Da det er denne baggrundsstråling der ligger til grund for temperaturmålingerne, og da de sorte huller og golde områder først har kunnet gøre deres indflydelse gældende efter rekombinationen, har de kun haft en meget ringe indflydelse på baggrundsstrålingen.

Teorien løser horisontproblemet

Til toppen

 

Teorien løser glathedsproblemet

 

Glathedsproblemet er også et problem der vedrører Big Bang standard modellen. Problemet er, at på trods af at temperaturen af den kosmologiske baggrundsstrålingen er næsten konstant, er strukturen af vores del af Universet meget uensartet. Disse strukturelle forskelle kan allerede iagttages 200 millioner år efter Big Bang, hvor de første stjerner blev dannet. [22], [23]

 

Baseret på observationer af rødforskydningen er der desuden observeret kæmpemæssige strukturer overalt i vores del af Universet, hvor galakser og galaksehobe er fordelt i net-lignende strukturer der strækker sig over flere hundrede millioner lysår. [19]

 

Spørgsmålet er derfor, hvordan kan vores del af Universet på en gang have en ensartet baggrunds-stråling og samtidig indeholde stofkoncentrationer, hvor galaksehobe og kæmpemæssige tomrum udgør en net-struktur i vores del af Universet.

 

Den foreliggende teori forklarer både den ensartede baggrundsstråling og Univer-sets net-lignende struktur. Af forrige afsnit fremgår det, at Big Bang ekspanderede på baggrund af et lille homogent og isotropisk sort hul. Da strålingstrykket op til tidspunktet for rekombinationen har udjævnet enhver tæthedsvariation, har de sorte huller og golde områder fra det "gamle" Univers, som er grundlaget for udviklingen af galakserne, galaksehobene og net-strukturerne i det synlige Univers, derfor kun har haft en meget begrænset indflydelse på baggrundsstrålingen.

Teorien løser glathedsproblemet

Til toppen

 

Teorien løser spørgsmålet omkring massefordelingen i galakserne

Endelig løser teorien spørgsmålet omkring massefordelingen i galakserne. Det manglende mørke stof består af sorte huller og golde områder, som stammer fra det "gamle" Univers. Strukturen af disse områder vil som oftest være kæmpemæssige galakser, der med tiden har vokset sig større og større samtidig med at de har opbrugt al deres energi. Tilstedeværelsen af sådanne galakser, der udelukkende består af sorte huller og golde områder, kan gøre rede for galaksernes manglende mørk stof. Det skyldes, at når brint og helium fra et Big Bang bliver tiltrukket af en udbrændt galakse, vil gasserne søge hen imod galaksens massecentrum. Det vil medføre, at de største energi reserver vil befinde sig i galaksens centrum. Og efterhånden som galaksen bliver ældre, vil de perifere områder af galaksen derfor brænde ud først, hvorved der vil opstå en glorie af mørkt stof omkring galaksen.

Teorien løser spørgsmålet omkring massefordelingen i galakserne

Til toppen

 

Referencer

 

 1. P. Anninos, D. Hobill, E. Seidel, L. Smarr, W-M. Suen: "The Collision of Two Black Holes", National
    Center for Supercomputing Applications, Beckman Institute; Department of Physics and 
    Astronomy, University of Calgary; McDonnell Center for the Space Sciences, Department of
    Physics, Washington University.

 

 2. R. A. Matzner, H. E. Seidel, S. L. Shapiro, L. Smarr, W-M. Suen, S. A. Teukolsky, J. Winicour:
    "Geometry of a Black Hole Collision", Science 10 November 1995: Vol. 270. no. 5238.

 

 3. M. Milosavljevic, E. S. Phinney: "The Afterglow of Massive Black Hole Coalescence", Theoretical
     Astrophysics, California Institute of Technology, 2008.

 

 4. C. W. Misner, K. S. Thorne, J. A. Wheeler: "Gravitation", University of Maryland; California
     Institute of Technology; Universiy of Texas, Austin; Princeton University, W. H. Freeman,
     New York, 1973.

 

 5. B. Ryden: "Introduction to Cosmology", Addison Wesley, 2003.

 

 6. G. F. Hinshaw: "WMAP- Content of the Universe" NASA, National Aeronautics and Space
     Administration, 2008.

 

 7. W.A.Zajc: "The fluid nature of quark-gluon plasma", Nuclear Physics, 2008.
 

 8. J.R. Oppenheimer and G.M. Volkoff: "On Massive Neutron Cores". Physical Review 55 (4),
     pages 374–381, 1939. 

 

 9. J. R. Mayer, J. P. Joule, S. Carnot: "The Discovery of the Law of Conservation of Energy", Isis,
     Vol. 13, No. 1, Sep., 1929.

10. Richard Feynman, Robert Leighton, Matthew Sands: "The Feynman Lectures on Physics", vol 3,
     1965.

 

11. Sachdev, Subir: "Quantum Phase Transitions", Cambridge University Press, 2000.

 

12. M. Greiner, O. Mandel, T. Esslinger, T. Hänsch, I. Bloch: "Quantum phase transition from a
      superfluid to a Mott insulator in a gas of ultracold atoms" Nature Vol. 415, 39-44, 2002.

 

13. P. James, E. Peebles, D. N. Schramm, E. L. Turner, R. G. Kron, "The Evolution of the Universe",
     Scientific American, pages 28-33, October 1994.

14. C. Seife: "High-Energy Physics: Cern Stakes Claim on New State of Matter", Science
     Magazine, pages 949 - 951, Volume 287, Number 5455 February 11, 2000.

 

15. M. Rees: "Exploring Our Universe and Others", Scientific American, December 1999.

 

16. N. Barik: "Mass extrapolation of quarks and leptons to higher generations", Department of
     Physics, Utkal University, India, 1981.

 

17. B. Ratra, M. S. Vogeley: "The Beginning and Evolution of the Universe", Department of Physics,

     Kansas State University; Department of Physics, Drexel University, Philadelphia.

 

18. J. Fynbo, P. Møller: "Galakser i det tidlige Univers, I: Lyman–kanten", Europæisk Syd
     Observatorium, Garching, Tyskland.

 

19. Margaret J. Geller, John P. Huchra: "Mapping the Universe", Science, Vol. 246. no. 4932,
     pp. 897 - 903, 17 November 1989.

 

20. V. Springel: Illustration of: "Dark Energy Found Stifling Growth in Universe", Max Planck Institute
     for Extraterrestrial Physics.

 

21. Nasa: "Detailed Image of the Crab Nebula", photojournal.jpl.nasa.gov/jpeg/PIA03606.jpg

 

22. V. Bromm, "The First Sources of Light" Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, Cambridge,
     2003.

 

23. F. Reddy: "NASA's Fermi Telescope Sees Most Extreme Gamma-ray Blast Yet", NASA's Goddard
     Space Flight Center, 2009.

 

24. M. Kilbinger, M. Hetterscheidt: "Dark Energy Dominates the Universe", Argelander-Institut für
     Astronomie, Bonn.

 

25. C. J. Hogan, R. P. Kirshner, N. B. Suntzeff: "Surveying Space-time with Supernovae", Scientific
     American, January 1999.

 

26. Ture Eriksson, Torbjörn Lagerwall og Olof Backman: "Mekanik. Värmeläre", Almqvist & Wiksell
     Förlag AB, Stockholm 1970.


27. Hillebrandt, W.; Niemeyer, J. C.: "Type IA Supernova Explosion Models", Annual Review of
      Astronomy and Astrophysics, 38: pages 191–230, 2000.

28. K. MacPherson: "Satellite reveals trove of data from early universe", Princeton Weekly Bulletin,
     March 24, 2008, Vol. 97, No. 20.

Referencer


Til toppen                                                                              © J. Balslev 2010

post@finaltheories.com